آزمون وکالت (حقوق مدنی)-سه شنبه از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۸.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU

مکان : کلاس ۲۰۳ ساختمان ۹ دی (دانشکده فنی)...........................................هزینه: ۴۰۰ هزار تومان........................توجه: در صورت ادامه کلاس ها در تابستان، روز و ساعت کلاس ها تغییر خواهد کرد.

تاریخ : از ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۵۰ ساعت

ظرفیت کل : ۲۰

روش های ثبت نام
۱ آزمون وکالت (حقوق مدنی)-سه شنبه از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۸.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU (از ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰:۰۰) ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

آزمون وکالت (حقوق مدنی)-سه شنبه از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۸.... .........  .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰  .... .... .. کانال:  @cscHIAU