اصول و مقررات پیمان+نکات حقوقی-چهارشنبه از ۱۴-۱۸..... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU

مکان : کلاس ۲۱۳- ساختمان ۹ دی (دانشکده فنی) ............................................ . هزینه: ۱۵۰هزار تومان........................توجه: در صورت ادامه کلاس ها در تابستان، روز و ساعت کلاس ها تغییر خواهد کرد.

تاریخ : از ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۸ ساعت

ظرفیت کل : ۲۰

روش های ثبت نام
۱ اصول و مقررات پیمان+نکات حقوقی-چهارشنبه از ۱۴-۱۸..... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU (از ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰:۰۰) ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

اصول و مقررات پیمان+نکات حقوقی-چهارشنبه از ۱۴-۱۸..... .........  .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰  .... .... .. کانال:  @cscHIAU

عدم اطلاع از ضوابط و نکات حقوقی پیمان ها و قراردادهای مهندسی، همواره یکی از چالش های پیش روی مهندسین عمران بوده است. چه بسیار مهندسانی که بواسطه عدم اشراف بر نکات حقوقی قراردادها و عدم رعایت نکات هر چند کوچک و قابل پیش بینی، زیان های مالی و حقوقی بسیار دیده اند. در این دوره ضمن شناخت طرفین یک پیمان (کارفرما، پیمانکار، مشاور و ...)، به مهمترین اصول قراردادهای مهندسی با رویکردی کاربردی پرداخته می شود.