آزمون وکالت (اصول فقه)-سه شنبه ۱۱:۱۵-۱۳:۱۵.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU

مکان : کلاس ۳۱۰ ساختمان ۹ دی (دانشکده فنی)........................................ هزینه: ۲۰۰ هزار تومان........................توجه: در صورت ادامه کلاس ها در تابستان، روز و ساعت کلاس ها تغییر خواهد کرد.

تاریخ : از ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۱۵ ساعت

ظرفیت کل : ۲۰

روش های ثبت نام
۱ آزمون وکالت (اصول فقه)-سه شنبه ۱۱:۱۵-۱۳:۱۵.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU (از ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰:۰۰) ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

آزمون وکالت (اصول فقه)-سه شنبه ۱۱:۱۵-۱۳:۱۵.... .........  .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰  .... .... .. کانال:  @cscHIAU