عکاسی حرفه ای

تاریخ : از ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۸ ساعت

ظرفیت کل : ۲۰

روش های ثبت نام
۱ عکاسی حرفه ای (از ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰:۰۰) ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

عکاسی حرفه ای