دوره مهارت‌های هفتگانه کامپیوتر (ICDL)-شنبه ۱۵ الی ۱۹.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU

مکان : کلاس ۳۱۲ ساختمان ۹ دی (دانشکده فنی)........................................ هزینه: ۵۰۰ هزار تومان........................توجه: در صورت ادامه کلاس ها در تابستان، روز و ساعت کلاس ها تغییر خواهد کرد.

تاریخ : از ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۰۱ شهریور ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰

طول دوره : ۵۶ ساعت

ظرفیت کل : ۲۰

روش های ثبت نام
۱ دوره مهارت‌های هفتگانه کامپیوتر (ICDL)-شنبه ۱۵ الی ۱۹.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ .... .... .. کانال: @cscHIAU (از ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰تا ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۰۰) ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

دوره مهارت‌های هفتگانه کامپیوتر (ICDL)-شنبه ۱۵ الی ۱۹.... .........  .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰  .... .... .. کانال:  @cscHIAU