اصول و مقررات پیمان+نکات حقوقی-چهارشنبه از ۱۴-۱۸..... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰----هزینه ۲۰۰ هزار تومان

تاریخ : از ۰۶ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۴ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۴

طول دوره : ۹ ساعت

ظرفیت کل : ۱۲

روش های ثبت نام
۱ اصول و مقررات پیمان+نکات حقوقی-چهارشنبه از ۱۴-۱۸..... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰ (از ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۸تا ۰۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۸) ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

اصول و مقررات پیمان+نکات حقوقی-چهارشنبه از ۱۴-۱۸..... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰----هزینه ۲۰۰ هزار تومان