صفر تا صد محاسبات با استفاده از نرم افزارهای Etabs و Safe- پنجشنبه ۱۳الی ۱۶.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰--------هزینه: ۵۰۰ هزار تومان

مکان : کلاس ۳۱۳/۲ساختمان اصلی

تاریخ : از ۰۷ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۶ دی ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۸ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹:۱۸

طول دوره : ۳۶

ظرفیت کل : ۱۲

روش های ثبت نام
۱ صفر تا صد محاسبات با استفاده از نرم افزارهای Etabs و Safe- پنجشنبه ۱۳الی ۱۶.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰--------هزینه: ۵۰۰ هزار تومان (از ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۲تا ۰۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۲) ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

صفر تا صد محاسبات با استفاده از نرم افزارهای Etabs و Safe- پنجشنبه ۱۳الی ۱۶.... ......... .......... ..... ....اطلاعات بیشتر: ۴۴۲۱۱۰۱۶۴- داخلی۶۰۰--------هزینه: ۵۰۰ هزار تومان