قراردادهای عمرانی با محوریت کاهش دعاوی پیمان

مکان : برگزاری دوره بصورت غیر حضوری بوده و لینک ثبت نام در پایین صفحه فعال می باشد. ***شروع دوره: دوشنبه مورخ ۲۲ شهریور ساعت ۱۴***

تاریخ : از ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۰۰

طول دوره : ۲ ساعت

ظرفیت کل : ۲۰


قراردادهای عمرانی با محوریت کاهش دعاوی پیمان