مهندس سعید فتوحی

مهندس سعید فتوحی

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱

از ۲۳ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۳ تیر ۱۴۰۰

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱

از ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱

از ۱۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۲ آبان ۱۴۰۰

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱

از ۱۹ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۹ آبان ۱۴۰۰

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱

از ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۰

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱

از ۰۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۰۳ آذر ۱۴۰۰