دوره های آموزشی


نمایش ۱۳ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
اصول نظارت و گزارش نویسی ویژه ناظران رشته عمران

اصول نظارت و گزارش نویسی ویژه ناظران رشته عمران

از ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

مصالح و فناوری های نوین ساخت-کد ۳۱۴

مصالح و فناوری های نوین ساخت-کد ۳۱۴

از ۰۱ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۰۲ شهریور ۱۴۰۰

مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان- کد ۳۱۱

مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان- کد ۳۱۱

از ۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۰۴ شهریور ۱۴۰۰

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱

از ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

روش های تعمیر و مرمت و تقویت سازه ها- کد ۳۱۷

روش های تعمیر و مرمت و تقویت سازه ها- کد ۳۱۷

از ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰ مرداد ۱۴۰۰

بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی- کد ۳۱۶

بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی- کد ۳۱۶

از ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸ مرداد ۱۴۰۰

روش های تولید صنعتی ساختمان- کد ۳۱۸

روش های تولید صنعتی ساختمان- کد ۳۱۸

از ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱

مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - کد ۷-۸۱۱

از ۲۳ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۳ تیر ۱۴۰۰